Reglement kampsubsidiesREGLEMENT SUBSIDIES JEUGDKAMPEN


Artikel 1 - algemene omkadering

De toekenning van de financiële en materiële steun is afhankelijk van het jaarlijks uittrekken van de daartoe bestemde kredieten op de stadsbegroting, goedgekeurd door de hogere overheid.

De subsidieverstrekker is niet aansprakelijk voor de activiteiten van de organisatie die de subsidie ontvangt.


Artikel 2 - toepassingsgebied


Onder de voorwaarden van dit reglement verleent het stadsbestuur subsidies aan organisaties die jeugdkampen organiseren.


Artikel 3 – voorwaarden

3.1 Organisator

 • Elke Genkse vereniging die een jeugdkamp organiseert, waarbij vrije tijd en spelen het hoofddoel zijn en de begeleiding jonge vrijwilligers (-30jaar) zijn.


3.2 Jeugdkamp

Een jeugdkamp voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de effectieve kampperiode, waar zowel kinderen als begeleiding op kamp zijn, moet minimum 5 opeenvolgende overnachtingen hebben;

 • jeugdkampen kunnen zowel in gebouwen als in tenten plaatsvinden;

 • er moeten minstens 10 kinderen en/of jongeren (exclusief begeleiding) aan het jeugdkamp deelnemen;

 • minimum 75% van de deelnemers is jonger als 30 jaar;

 • minimum de helft van de deelnemers zijn wonend in GENK of zijn lid van een Genkse vereniging;

Indien dit aantal niet bereikt is, krijgt de werking enkel jeugdkampsubsidies voor de Genkse deelnemers.


3.3 Jeugdkampsubsidie

Er zijn 2 soorten subsidie: kampsubsidie en vervoersubsidie.

 • kampsubsidie:

dit is een subsidie op basis van het aantal deelnemers en overnachtingen;

 • vervoersubsidie:

dit is een subsidie voor kampvervoer van materiaal van en naar de kampplaats;

 • indien de kampplaats in de provincie LIMBURG gelegen is, gebeurt het vervoer door de technische dienst van de stad GENK (indien gewenst) en is het gratis;

 • indien de kampplaats buiten de provincie LIMBURG of in het buitenland gelegen is, zal er een financiële tegemoetkoming gegeven worden. Dit is een vast bedrag per deelnemer.


Artikel 4 – bedrag


4.1 Kampsubsidie:

Bedraagt € 1,50 per deelnemer per overnachting.


4.2 Vervoersubsidie:

Bedraagt € 4,00 per deelnemer - indien jeugdkampplaats gelegen is buiten de provincie LIMBURG of in het buitenland.


Artikel 5 - procedure


Eénzelfde vereniging kan maximaal 2 aanvragen per jaar indienen.


5.1 Aanvraag

De aanvraag voor deze subsidie wordt uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de aanvang van het jeugdkamp schriftelijk ingediend bij de Dienst Jeugd door middel van het standaard aanvraagformulier.


5.2 Controle

De Dienst Jeugd kan steeds de juistheid van de subsidieaanvraag nagaan.

Indien er minder of meer deelnemers of overnachtingen waren dan aangegeven in het aanvraagformulier, dan dient de organisator dit aan te geven aan Dienst Jeugd. Er kan dan een herberekening en terugvordering/bijbetaling van de subsidie opgemaakt worden.


5.3 Beoordeling

Het dagelijks bestuur van de stedelijke jeugdraad geeft advies en het college van burgemeester en schepenen behandelt het dossier en neemt een beslissing.


5.4 Uitbetaling

De uitbetaling van deze subsidie gebeurt ten laatste 84 kalenderdagen na de goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen.


Artikel 6 – ophalen en terugbrengen van tenten van de UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL.


Indien de organisator van een jeugdkamp wenst gebruik te maken van de diensten van de technische dienst van de stad om tenten af te halen en terug te brengen bij de UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL, kan dat mits een vergoeding van € 31,50 /uur (dit bedrag is jaarlijks aanpasbaar). De aanvraag voor deze diensten moeten mee gevraagd worden met de subsidie voor jeugdkampen.


Artikel 7 - Procedure bij afwijking/onvoorziene gevallen


7.1 Afwijking

Een eventuele afwijking op dit reglement kan aangevraagd worden door de aanvrager, schriftelijk en gericht aan het college van burgemeester en schepenen.


Daarna wordt de afwijkingsprocedure ingezet:

 • onderzoek en opstellen dossier door Dienst Jeugd;

 • advies jeugdraad;

 • beslissing college van burgemeester en schepenen.


7.2 Onvoorziene gevallen

Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle niet uitdrukkelijk in dit reglement voorziene gevallen, alsmede over alle betwistingen betreffende de toepassing ervan. Er dient daarbij rekening gehouden te worden met de doelstellingen en het onderwerp van de subsidie.


Artikel 8 – sancties


In geval van ernstige fraude kan het college van burgemeester en schepenen van burgemeester en schepenen beslissen om de organiserende vereniging of natuurlijke personen voor een bepaalde periode uit te sluiten van stedelijke ondersteuning via dit reglement. Vooraleer het college van burgemeester en schepenen dergelijke beslissing neemt, zal zij hierover het advies van de stedelijke jeugdraad inwinnen. Indien het college van burgemeester en schepenen dit advies niet volgt, moet het dit schriftelijk motiveren naar de jeugdraad. De organiserende vereniging of natuurlijke personen in kwestie kunnen steeds schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen van burgemeester en schepenen, binnen 28 dagen na de kennisgeving van de beslissing. Het college van burgemeester en schepenen behandelt het bezwaar, tegen deze beslissing is geen bezwaar meer mogelijk.


Artikel 9 – procedure bij aanpassingen aan dit reglement


Op advies van de stedelijke jeugdraad of Dienst Jeugd kunnen aanpassingen aan dit reglement voorgesteld worden. Deze worden besproken op de algemene vergadering van de stedelijke jeugdraad en aan het college van burgemeester en schepenen van burgemeester en schepenen voorgelegd. Deze laatste neemt hierover een beslissing en de gemeenteraad keurt de aanpassingen al dan niet goed.


Artikel 10 – uitvoeringsmodaliteiten


Dit reglement treedt in voege na goedkeuring door de gemeenteraad en heft het huidige subsidiereglement jeugdwerkbeleid van 18/09/2014op.
GOEDGEKEURD OP DE GEMEENTERAAD VAN 02/07/2015
Afbeelding 1

Stad Genk - Jeugdcentrum Rondpunt 26, Europalaan 26, 3600 Genk

Email:
Tel.:
Fax:

rondpunt26@genk.be
089 65 42 65
089 65 34 95