Verklaring stad Genk omtrent de beslissingen rond Speelpleinwerking Wigwam

Gepubliceerd op woensdag 24 januari 2018 17.24 u.

Situatieschets: begeleidingstraject geeft aanleiding tot bezorgdheid over grensoverschrijdend gedrag t.a.v. monitoren

Het stadsbestuur van Genk ondersteunt de vijf Genkse speelpleinwerkingen onder meer via subsidiëring. Vzw Wigwam organiseert één van deze werkingen en biedt tijdens schoolvakanties een vrijetijdsinvulling aan voor kinderen tussen 3 en 14 jaar vanuit Zaal Bret aan het Piehpelplein, een accommodatie beheerd door vzw Parochiaal Centrum Bret-Gelieren.

In het voorjaar van 2017 namen de stad, Uit de marge - CMGJ (Centrum voor maatschappelijke gelijkheid en jeugdwelzijn) en vzw Wigwam de beslissing om voor Wigwam een begeleidingstraject te organiseren. Uit de marge - CMGJ stond in voor de begeleiding die door stad Genk werd gefinancierd. Het traject had tot doel te werken aan een aantal punten op basis van signalen die Dienst Jeugd ontving tijdens het werkjaar 2016-’17, namelijk een betere verankering van de speelpleinwerking in de wijk, een verbetering van de structuur en de continuïteit in de werking en aan de versterking van de pedagogische kwaliteiten van de monitoren. Deze laatste doelstelling werd door het stadsbestuur en CMGJ beschouwd als zeer belangrijk gelet op het feit dat Wigwam ook heel wat kinderen en jongeren bereikt uit een maatschappelijk kwetsbare omgeving. In een tweede fase zou VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerking) mee in het traject stappen om vooral op die eerste twee doelstellingen mee te werken.

Uit de Marge - CMGJ vatte het traject aan vanaf de start van de zomervakantie van 2017. Nog tijdens de zomer signaleerde de organisatie haar bezorgdheid over de leiding van de monitorenwerking van Wigwam aan het stadsbestuur, in casu de verantwoordelijke Dienst Jeugd. Dienst Jeugd ging daarop in gesprek met enkele monitoren en deze gesprekken bevestigden het signaal, dat er reden was tot bezorgdheid over grensoverschrijdend gedrag door de leiding van de monitorenploeg. De signalen hadden meer concreet betrekking op grensoverschrijdend gedrag en mogelijk ook machtsmisbruik en manipulatie, gericht naar de monitorengroep. Sommige monitoren zijn nog minderjarig, enkelen komen uit een kwetsbare maatschappelijke situatie. Uit de Marge - CMGJ bezorgde de stad een verslag van dit traject. Daarin komen dus ernstige bezorgdheden naar voren, maar het verslag wijst daarnaast op het potentieel van de monitorenploeg, het brede en diverse bereik van deze speelpleinwerking en de globaal positieve werking naar de kinderen toe.

Op basis van deze gesprekken en het verslag van het CMGJ besliste het stadsbestuur om hiervan melding te doen bij de lokale politie. Dat gebeurde op 31 augustus 2017. De politie startte daarna een onderzoek naar de gemelde feiten, waarbij meerdere betrokkenen gehoord zijn. Het onderzoek werd overgemaakt aan het parket, maar onlangs vernam het stadsbestuur dat de klacht is geseponeerd.

 

Stadsbestuur reageert

Ondanks die seponering wegen de diverse signalen zwaar. Zij hebben geleid tot een vertrouwensbreuk met het stadsbestuur, dat dan ook over is gegaan tot actie, bevestigen schepen van jeugd Anniek Nagels en burgemeester Wim Dries: “Vanuit ons jeugdbeleid hechten we bijzonder groot belang aan kwaliteitsvol jeugdwerk voor alle Genkse kinderen en jongeren. Het engagement samen met Uit de marge - CMGJ voor de organisatie van een begeleidingstraject voor vzw Wigwam is in dat kader te plaatsen. We waren geschrokken van de signalen die afgelopen zomer kwamen en hebben deze onmiddellijk ernstig genomen. De klacht is geseponeerd omdat er onvoldoende juridische gronden waren, maar het stadsbestuur tilt niettemin zwaar aan de diverse observaties en getuigenissen. Het vertrouwen is dermate geschaad dat stad Genk zich in functie van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet langer kan engageren om de huidige werking te ondersteunen. Een nieuwe start met een nieuwe leiding voor de monitorenploeg is noodzakelijk om het vertrouwen te herstellen. Dat is dan ook de boodschap die wij herhaaldelijk en niet mis te verstaan hebben gegeven, zowel naar de betrokken leiding van de monitorenploeg zelf, als naar de pleinraad van speelpleinwerking Wigwam. Onze zorg en aandacht gaan nu uit naar de monitoren zelf, hun onmiddellijke omgeving en uiteraard naar allen die zich betrokken voelen bij Speelpleinwerking Wigwam. Als de vzw kiest voor die nieuwe start met nieuwe, jonge mensen aan het roer willen wij als stad ons samen met VDS engageren om hen te ondersteunen.”

 

Genomen maatregelen

Stad Genk heeft naar aanleiding van deze situatie zoals gezegd een aantal maatregelen genomen en stappen gezet.

- De stad heeft, na een uitgebreide toelichting aan de direct betrokkenen, aan de vzw gevraagd een volledig nieuw bestuur aan te stellen en een plan van aanpak voor te leggen voor een doorstart naar de toekomst toe;

- De subsidies voor 2017, die normaliter aan het einde van het werkjaar worden goedgekeurd en uitbetaald, zijn voor wat betreft Wigwam voorlopig bevroren. Er zal geen uitbetaling plaatsvinden en een eventuele verdere samenwerking wordt niet toegezegd totdat het nieuwe bestuur en het plan van aanpak gerealiseerd zijn; 

- Deze beslissingen werden meegedeeld aan een 25-tal monitoren en oud-monitoren van Wigwam tijdens een pleinraad op 13 januari 2018;

- Dienst Jeugd stad Genk is bereid om, in samenwerking met VDS, de monitorenploeg te ondersteunen en bij te staan in dit verdere traject, zodat Wigwam opnieuw een kwaliteitsvolle speelpleinwerking kan uitbouwen.

- Vzw Parochiaal Centrum Bret-Gelieren is gecontacteerd en geïnformeerd. Zij zullen hun terbeschikkingstelling van de lokalen afstemmen op de acties genomen door Stad Genk.

 

Respect en sereniteit

Ouders, monitoren of andere betrokkenen die met vragen zitten naar aanleiding van deze zaak, kunnen daarmee terecht bij Maarten Luyts, jeugdconsulent en diensthoofd Jeugd bij stad Genk.

Uit respect voor de privacy van alle direct betrokkenen en om de sereniteit te vrijwaren kan er niet dieper worden ingegaan op de hoger gestelde observaties en getuigenissen. 

Het stadsbestuur roept tot slot, in het belang van de privacy en rust van alle direct betrokkenen, op om een serene en respectvolle houding aan te nemen in deze zaak en dit zowel online op sociale media als in ‘echte’ ontmoetingen en contacten.

Meer info

Maarten Luyts, jeugdconsulent Stad Genk

T 0498 75 39 71

Maarten.luyts@genk.be

Schepen Anniek Nagels, bevoegd voor jeugd

T 0476 69 90 06

Anniek.nagels@genk.be